Вороновські читання 2016

ВОРОНОВСЬКІ ЧИТАННЯ — 2016.

5 жовтня за спільної ініціативи Національної академії правових наук України і Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у приміщенні Київського регіонального центра Національної академії правових наук України відбулася міжнародна наукова конференція «Фінансове право : сучасний стан та перспективи» (ВОРОНОВСЬКІ ЧИТАННЯ). Цей науковий захід присвячено пам’яті фундатора фінансово-правової науки України, видатного фахівця у галузі фінансового права, талановитого педагога, академіка Національної академії правових наук України, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Лідії Костянтинівні Воронової. У цьому заході взяли участь близько 100 учасників із понад 10 вищих навчальних закладів України та інших держав.

Відкрив Читання Перший віце-президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України Микола Кучерявенко, який акцентував увагу на поступовому  і невпинному розвитку науки фінансового права, сформованої в Україні під керівництвом Лідії Костянтинівни.

Робота розпочалась із заслуховування доповідей видатних науковці з фінансового права, які поставили до обговорення актуальній і спірні питання. Надія Пришва (завідуюча кафедрою фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка) прочитала написаний Л.К. Вороновою за часів життя вступ до ще ненадрукованого підручника з фінансового права, підготовленого колективом авторів. Змістовно цей вступ є вкрай актуальний й нині, навіть випереджає реалії сьогодення.

Анна Нечай (доктор юридичних наук, професор Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, міжнародний консультант з питань стратегії державного розвитку) відзначила дискусійні питання фінансово-правового регулювання, зокрема, особливості системи фінансового права і специфіку інституціалізації фінансового права в сучасних умовах.

З доповіддю про фінансово-контрольне право, його  становлення та розвиток виступила Леся Савченко (доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, перший заступник з наукової роботи та інноваційних технологій директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Державної фіскальної служби України).

Про зміну у визначенні  змісту вихідних, основоположних  фінансово-правових категорій доповіла Ольга Дмитрик (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого).

Антон Монаєнко (доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, заслужений юрист України)  виступив з доповіддю про особливості проведення податкових перевірок в Україні.

У науковій дискусії прийняли участь: Ємілія Дмитренко (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права ДВНЗ «Київський національний  економічний університет  імені Вадима Гетьмана»), Любов Касьяненко (доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України), Наталія Ковалко (кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Тамара Латковська (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права  Чернівецького юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»), Олександр Лукашев (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого), Оксана Музика-Стефанчук (доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.), Світлана Ніщимна (доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби), Олена Орлюк (професор, член-кореспондент НАПрНУ, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України), Наталія Якимчук (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

 У перебігу заходу було прийнято рішення про заснування Асоціації фінансового права України. З цього приводу виступив Ігор Криницький (професор кафедри кримінального, адміністративного права та процесу  Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого). З доповіддю про заснування премії імені Лідії Костянтинівні Воронової виступила Ольга Дмитрик (доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого)

Під час заходу було презентовано видання « Воронова Л. К. Вибрані праці / Л. К. Воронова ; [упоряд.: М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Головашевич, Є. М. Смичок ; відп. за вип. М. П. Кучерявенко]. — X. : Право, 2016. — 952 с.» . Ідея цього видання виникла як об’єктивна реалізація  виокремлення найбільш вагомих праць Лідії Костянтинівни Воронової – засновника фінансово-правової науки не тільки України, але і більшості пострадянських держав. До збірника увійшли праці, які становлять значний науковий інтерес та які досі не втратили своєї актуальності,  адже  вченою сформовані концептуальні засади системи фінансового права, визначені логічні аксіоми розуміння природи фінансово правових явищ в сучасних умовах. Багато з них вже стали бібліографічними рідкостями, оскільки виходили понад 50 років тому.

Збірник тез у форматі PDF

Фото з конференції: