Діяльність

Громадська організація "Асоціація фінансового права України" здійснює такі види діяльності:

 1. участь у підготовці та реалізації державних та громадських програм розвитку фінансового права;
 2. участь у розробці важливих теоретичних та практичних проблем фінансового права, організація та проведення наукових досліджень в сфері фінансового права;
 3. організація та (або) фінансування наукових, освітніх і організаційних заходів відповідно до статутної мети;
 4. проведення у встановленому законом порядку самостійно або з органами державної влади та (або) місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності та (або) громадськими організаціями конгресів, з’їздів, форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів, конкурсів, лекцій, тренінгів, курсів тощо з метою обговорення наукових, освітніх, практичних і організаційних питань, а також участь у відповідних заходах, що проводяться іншими громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, науковими установами в Україні та за кордоном;
 5. діяльність, що пов’язана із розробкою, створенням та утриманням власного офіційного сайту (інтернет-порталу) Громадської організації;
 6. видавнича діяльність шляхом створення видавництва, сприяння у виданні наукових видань у галузі фінансового права;
 7. редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність щодо випуску періодичних та інших видань, які спрямовані на досягнення статутної мети і популяризують діяльність Громадської організації;
 8. заснування друкованих та електронних засобів масової інформації;
 9. розповсюдження друкованих видань, поліграфічної та іншої продукції;
 10. участь у розробці посібників та підручників для навчальних закладів різного типу, програм та навчальних курсів з фінансово-правових дисциплін, організація їх методичного забезпечення, сприяння організації та проведенню перепідготовки кадрів викладачів фінансово-правових дисциплін та практичних працівників у цій галузі;
 11. розробка та реалізація програм обміну досвіду та стажування юристів;
 12. заснування та надання премій, стипендій, грантів та інших форм стимулювання і підтримки творчої ініціативи членів Громадської організації, спрямованої на досягнення мети діяльності Громадської організації;
 13. встановлення власних почесних звань, нагород та інших відзнак, якими нагороджуються особи, що внесли свій вклад у розвиток фінансового права;
 14. проведення наукових експертиз та надання експертних висновків з фінансово-правових проблем;
 15. організація та проведення громадських експертиз проектів законів, програм, рішень та інших нормативних і індивідуальних актів;
 16. вивчення ефективності дії правових актів і внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування шляхом розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів, підготовки і внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;
 17. надання консультаційної допомоги органам державної влади та (або) місцевого самоврядування, суб’єктам підприємницької діяльності, громадським організаціям та фізичним особам з питань фінансового права;
 18. поширення правових знань серед населення, фінансово-правове просвітництво;
 19. взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями, міжнародними неурядовими та іншими організаціями;
 20. надання членам громадської організації та іншим особам методичної та інформаційної допомоги;
 21. представництво і захист прав і законних інтересів Громадської організації, її членів у судах, в органах державної влади та (або) місцевого самоврядування, перед об’єднаннями громадян, іншими юридичними та фізичними особами;
 22. пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних та цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими, іноземними та міжнародними благодійними організаціями, установами, фондами тощо, а також фізичними особами для здійснення діяльності, що передбачена цим Статутом;
 23. збір, опрацювання, збереження та надання членам Громадської організації інформації, необхідної їм для здійснення статутної діяльності;
 24. надання членам Громадської організації будь-яких послуг, а також виконання для них будь-яких робіт, необхідних їм для здійснення статутної діяльності;
 25. здійснення заходів щодо створення спілок і асоціацій громадських об’єднань;
 26. створення юридичних осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством України, для виконання статутних завдань Громадської організації;
 27. координація діяльності та надання практичної допомоги своїм місцевим осередкам;
 28. інша, не заборонена законодавством діяльність, що відповідає статутній меті Громадської організації.